Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức họp cha mẹ trẻ (CMT) các lớp và bầu ra Ban đại diện CMT của từng lớp, sau đó tiến hành tổ chức Hội nghị CMT và bầu ra Ban đại diện CMT của trường. Trong đó có 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 2 ủy viên và hoạt động theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ CMT. Ban đại diện gồm:

1. Chị Lê Thị Thanh Thuý - Trưởng ban

2. Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Phó ban

3. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên

4. Chị: Nguyễn Thị Ngọc Yến - Ủy viên

Hằng năm, Ban đại diện CMT xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, xem đây là một trong những mục tiêu then chốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục (NDCSGD) trẻ.

Ban đại diện CMT của nhà trường luôn bám sát kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả như tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, công khai minh bạch các khoản thu chi đóng góp của CMT, nắm bắt thông tin hai chiều kịp thời phản ánh, đề xuất với lãnh đạo nhà trường các vấn đề về NDCSGD trẻ.

  Ban đại diện CMT thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc NDCSGD trẻ, tham dự các chuyên đề lớn của nhà trường và các hoạt động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống cho trẻ, giáo dục lễ giáo cho trẻ. Bên cạnh đó, Ban đại diện CMT phối hợp cùng với nhà trường tuyên truyền đến CMT trong việc xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học, phòng chống các bệnh thường gặp cho trẻ theo mùa bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc họp, trong giờ đón trả trẻ.

Ban đại diện CMT đã phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể, cá nhân của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động CMT đưa trẻ đến trường, huy động các nguồn lực như ngày công lao động của CMT, huy động nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi, hỗ trợ ghế đá.