PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

Số: 46/KH-AD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Xuân, ngày 04 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 5 năm 2022

           I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5, 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022);

2. Hoàn thành SKKN cấp trường nộp về Phòng GD&ĐT.

3. Xét duyệt danh hiệu thi đua cuối năm học 2021-2022 từ tổ đến trường.

4. Tổ chức họp Ban thường trực cha mẹ và họp phụ huynh toàn trường cuối năm.

5. Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi, tổng kết, bế giảng phát thưởng năm học 2021- 2022.

6. Tổng kết Hội đồng sư phạm nhà trường cuối năm học 2021-2022.

II. CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thời gian

Nội dung

Biện pháp

Người thực hiện

 

01-03/5

Nghỉ lễ 1-5 Quốc tế lao động theo Thông báo UBND thành phố

- CBGVNV nghỉ theo thông báo

- Phân công trực trường

Theo phân công

04-31/5

Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch Covid trong nhà trường

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thực phẩm, công tác bán trú đảm bảo ATVSTP trong nhà trường. Trang bị đầy đủ các nhu cầu cần thiết tại các lớp, các bộ phận để phòng chống dịch Covid

- BGH - Y tế

- CBGVNV toàn trường

04-06/5

Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích các trường MN, MG (theo Quyết định)

Chuẩn bị các điều kiện theo Thông tư 13/2010 Quy định về phòng chống TNTT trong trường mầm non.

Toàn trường

 

04-06/5

- Thanh quyết toán tháng 4 và thu bán trú tháng 5/2022

Kiểm tra đối chiếu, rà soát xuất  ăn cuối tháng, quyết toán và lên phiếu thu  tháng 5 kịp thời.

KT, TQ, GV các lớp

04-31/5

- Phòng GDĐT phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức kiểm tra, tổng kết mô hình “tự quản” trong trường học với phong trào thi đua “Xanh nhất - Sạch nhất - Đẹp nhất - An Toàn và thân thiện nhất” (theo Kế hoạch)

Rà soát từng tiêu chí theo biểu điểm qui định, chấm điểm , hoàn thành hồ sơ nộp Phòng GD&ĐT theo qui định. Chuẩn bị các loại hồ sơ phong trào thi đua “Xanh nhất - Sạch nhất - Đẹp nhất - An Toàn và thân thiện nhất”

Toàn trường

05-12/5

- Họp triển khai công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 (theo Giấy mời).

Tham gia đúng thành phần, nội dung

 

 

06-20/5

Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề

Thực hiện tốt chương trình Giáo dục theo qui định.

Kiểm tra đột xuất một số hoạt động tại các bộ phận theo Kế hoạch của Chuyên môn

Giáo viên toàn trường

BGH - Tổ kiểm tra nội bộ tháng 5 theo Quyết định của HT

- GV 7 lớp

06/5

Họp Hiệu trưởng 03 cấp học

Họp đúng giờ, đúng thành phần

HT

10-12/5

Kiểm tra toàn diện học kỳ 2, Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn. Kiểm tra sổ sức khỏe tất cả các lớp.

Tham dự kiểm tra đúng thành phần

Tổ Kiểm tra  TTCM

10-20/5

Báo cáo thống kê cuối năm và chất lượng giáo dục về Phòng GDĐT

Kiểm tra, rà soát số liệu báo cáo chính xác về PGD

đ/c Nhung, Thọ, Thúy

12-18/5

- Hoàn thành chấm chọn SKKN cấp trường

- Nộp SKKN cấp trường về PGD ( 19/5)

Kiểm tra chấm chọn đảm bảo theo hướng dẫn

 

Thành viên tổ xét duyệt SKKN của trường

13/5

- 15h30: Họp Ban Đại diện cha mẹ 7 lớp cuối năm học 2021-2022.

- Tổng hợp báo cáo các nguồn thu chi thỏa thuận của phụ huynh

- Chuẩn bị nội dung Tổng kết nhiệm vụ năm học 2021-2022,

 - Bộ phận kế toán, thủ quỹ cân đối thu chi quyết toán sổ sách báo cáo Hiệu trưởng

- Ghi giấy mời ban đại diện

- Xây dựng Kế hoạch đón hè

 - VP chuẩn bị giấy mời

- BGH – KT- TQ

- GV chủ nhiệm 7 lớp

18/5

Tiệc buffet cuối năm

 

 

19/5

Trưng bày đồ dùng dạy học tự làm

 

 

 

16-20/5

 Các tổ họp xét thi đua năm học 2021- 2022, chuẩn nghề nghiệp GVMN- Đánh giá CCVC

- Từng tổ chuẩn bị nội dung và xét duyệt cụ thể theo từng tiêu chí. Nộp báo cáo về BGH nhà trường

CBGV tham gia theo từng tổ

20-31/5

Nộp Báo cáo Tổng kết công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Hoàn thành Báo cáo và nộp về PGD đúng thời gian

BGH - Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

20-26/5

Tham gia họp Khối thi đua

Chấm điểm và tham gia đúng thành phần, đúng qui định

      HT

21/5

Họp Phụ huynh toàn trường cuối năm học 2021-2022

- Từng lớp chuẩn bị nội dung, giấy mời tổ chức họp tại lớp.

- Khối Nhỡ, Bé lấy danh sách đăng ký gởi hè

GVCN từng lớp

23-27/5

Chuẩn bị Quà ra trường- phần thưởng, giấy khen cho các cháu Bế giảng năm học 2021-2022

- Các bộ phận liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch

Toàn trường

 

23-24/5

Thanh toán tiền ăn thừa trả lại phụ huynh

 GV 7 lớp, KT, TQ đối chiếu kiểm tra so sánh thừa thiếu thanh toán phụ huynh

KT, TQ,

GV 7 lớp đối chiếu số lượng

 

23-26/5

 

- Họp đánh giá viên  chức, hợp đồng lao động.

- Họp hội đồng thi đua xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng.

 

- HĐTĐKT nhà trường tiến hành họp xét duyệt thi đua năm học 2021-2022

- Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp phòng GD

- Cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua cấp trên chuẩn bị báo cáo thành tích

- BGH và  HĐTĐ

- HT, Thư ký HĐ Thi đua

- Các cá nhân liên quan.

26-27/5

Nộp hồ sơ thi đua nhà trường năm học 2021-2022 về Phòng GD

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị danh hiệu CSTĐ, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp Phòng GD&ĐT.

Hội đồng thi đua nhà trường

HT - Thư ký

27/5

15h30 Tổ chức lễ ra trường các cháu Mẫu giáo Lớn

- Chuẩn bị kịch bản, địa điểm và tiến hành đúng giờ, thông báo phụ huynh khối lớn biết và cùng tham dự.

BGH – GV lớp và các cháu lớp lớn

28/5

Tổ chức lễ Bế giảng - phát thưởng.

Chuẩn bị Kịch bản, nội dung, hình thức, phần thưởng

Toàn trường

30/5

- Nộp Báo cáo y tế

- Sáng: họp Hội đồng sư phạm (trù bị)

- 14h 00: Tổng kết Hội đồng sư phạm.

- Hoàn thành báo cáo y tế cuối năm đảm bảo nội dung

- Chuẩn bị nội dung, hình thức tổ chức, tham gia đúng thành phần

- đ/c Thọ

 

- HĐSP

 

30-31/5

- Kiểm kê tài sản, Đồ dùng dạy học cuối năm.

 

 

- Tiến hành kiểm kê cụ thể tài sản, đồ dùng dạy học và các trang thiết bị tại các lớp và các bộ phận trong nhà trường.

- HĐ Kiểm kê tài sản và các bộ phận liên quan, GV 7 lớp

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các bộ phận, TCM (Để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Hồng Nhung