Nhà trường được UBND  thành phố bố trí giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu định biên 2 giáo viên/1 lớp đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Tuy nhiên số lượng giáo viên theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cở sở giáo dục mầm non công lập thì nhà trường chưa đảm bảo 2.2 cô/lớp.

  Đội ngũ giáo viên của nhà trường có 14/14 nữ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn chiếm tỉ lệ 100 %.

  100% giáo viên có phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quy định. Giáo viên trong trường luôn tuân thủ các nội quy quy định của trường, của ngành và tạo dựng uy tín đối với cha mẹ trẻ.

Giáo viên thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế giáo án, bài giảng điện tử.

Hằng năm, giáo viên được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non  đạt mức độ khá, tốt trở lên và không có giáo viên bị hình thức kỷ luật.